Category: Uncategorized

VII. சகரியா பாட்டு

VII. சகரியா பாட்டு லூக்கா 1:67-80 (இராகம் உம்முடைய கிருபை யென்னை உறுதியாக) எதுகுலகாம்போதி                                        ஆதிதாளம் இசரவேலின் தெய்வமான ஏகோவாவுக்குத்தோத்ரம் இசரவேலின் தெய்வமான ஏகோவாவுக்குத்தோத்ரம் 1  உலகத்தோற்ற முதல்…