இன்றைய வசனம்

ஜாதிகளுக்குள் அவருடைய மகிமையையும், சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரித்துச்சொல்லுங்கள்

I நாளாகமம் 16:24

TODAY BIBLE VERSES


Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples.


1 Chronicles 16:24