அதிசயம்உம்முடைசெயல்கள்அதென்           – 139.2

அகன்றுபோய்விடுங்கள்எல்லாஅக்கிரம         – 6.2

அழுதுகொண்டோமேசீயோனைநினைந்தழுது   – 137

அவன்மேலேபேயேல்சேபூல்நிற்கட்டும்         – 109.2

அனுதினமும்உமைநோக்கிஅபையமிடுவேன்    – 88.2

ஆகாதவன்துரோகப்பேச்செனஅத்தரங்க         – 36.1

ஆவியில்கபடம்அற்றவன்பாக்கியவாளன்         – 32

ஆண்டவர்வேதங்குறைவற்றதினால்              – 19.2

ஆண்டவரேநீர்விழித்தருளும்எம்மைஅசட்டை – 44.5

ஆதிமுதல்ஞாயத்துக்குத்தெய்வம்உட்கார்ந்     – 55.3

ஆண்டவரோதம்முடையவசனந்தந்தாரே         – 68.3

ஆ! என்விண்ணப்பங்கேளும்எகோவா           – 102.1

ஆண்டவராஞ்சுவாமிஆதரித்தருளும்              – 109.4

இருதயசுத்தராம்இசரவேலருக்கு                     – 73

இசராவேல்மேய்ப்பரேசெவிகொடுத்திடும்        – 80.1

இதுஎந்தமட்டும்நிற்கும்என்றும்மறைந்து       – 89.6

இயூதாவோதனிவிசேடச்சாதிநல்ல               – 114

இசாரவேலிப்பொழுதுநன்றாய்இயம்புகிற        – 129

உம்முடையகூடாரத்தில்சுவாமீ                     – 15 

உமதுசெபம்ஏகொவாஉபத்திரவநாளிலே         – 20

உம்முடையவல்லமையால்எம்முடைய           – 21.1

உம்மைநம்பினேன்ஏகோவாஉம்மை             – 31.1

உமதுகிருபைஉன்னதங்களின்உள்ளதாம்        – 36.2

உம்மைநம்பினேன்என்ஏகோவாவேநான்       – 31.3

உம்முடையகடுமையிலேஎன்னை                  – 38

உமதுநற்கிருபையால்இரக்கத்தைக்காட்டிடுந்     – 51

உம்மள்நடைகளைக்கண்டனர்என்தெய்வமாம்  – 68.4

உம்மைத்துதிசெய்கிறோம்தெய்வமேஉம்மை    – 75

உனக்குச்சாட்சியிடுவேன்கேள்நீஎன்சனமே    – 81.2

உமதுநற்செயல்களுக்குஒப்பில்லைஆண்டவரே- 86.2

உம்முடையகிருபையென்னைஉறுதியாகத்தாங் – 94.2

உங்களுக்கெகோவாதாமேஒத்தாசைகேட      – 115.2

உற்றாராய்ந்தறிகிறீர்கற்தாவேயென்னை        – 139.1

உம்முடையநல்வழியைஉலகத்தின்சனங்கள்     – 67

உம்மைநாங்கள்மறந்ததில்லையேஎகோவா     – 44.4

ஊமையாகவேயிருந்தால்நீதிசொல்வீரோ          – 58

என்னுடையசத்துருக்கள்எத்தனைக்கோ             – 3

என்வார்த்தைக்கென்தெய்வமே                    – 5.1

என்தெய்வமாம்ஏகோவாவேயானும்மை           – 7

எத்தனைமகிமையுமதுநாமம்பூமியெங்கும்         – 8

என்முழுநெஞ்சத்தால்உம்மைநான்                – 9

எகோவாவைநம்பிக்கொண்டேன்மகா             – 11

எம்மட்டும்என்னைமறப்பீர்எகோவா               – 13

எகொவாவாம்உம்மைஇட்டமாய்நம்பும்          – 16.1

என்பங்குவீதஞ்சுவாமீ ! என்பாத்திரப்பங்கு       – 16.2

எகோவாவேஉம்முடைசெட்டைகள்               – 17.2

என்பெலனாகியஎகோவாஉம்மிலே                – 18

எனதுதெய்வமேஎனதுதெய்வமே                 – 22.1

ஏகோவாவுக்குப்பயப்பட்டோர்களேநீங்கள்        – 22.2

என்எகோவாஉம்மிடம்எந்தன்                     – 25.1

எகோவாவுக்குப்பயப்பட்டேயிருக்கும்              – 25.2

என்மேலேநீர்நோக்கமாய்எனக்கிரங்கும்        – 25.3

என்னைநீர்தாமேஞாயம்விசாரியும்எந்தன்       – 26

என்சத்தங்கேட்டிரங்குமேநான்கூப்பிடும்        – 27.2

எகோவாநல்விசேடத்தோர்களேஅவரை            – 30

எனக்கிரங்கும்எகோவாவே                         – 31.2

எகொவாசொல்லஎதுவுமாகும்                     – 33.2

என்னுடையஎதிரிகளோடென்வழக்கைப்பேசும்   – 35

எகொவாவைநோக்கியேகாத்திருந்தேன்அவர்    – 40

என்னுடையஆவிஉமதுமேலேவாஞ்சித்தேங்கி  – 42

என்பெலனானதெய்வம்நீர்தாம்ஏனென்னை      – 43

எங்கள்பிதாக்கள்எங்களிடத்தினில்                – 44.1

எங்களைநீர்தள்ளிவிட்டுஇகழ்ச்சிக்குள்         – 44.3

எகோவாபெரியவர்எகோவாபெரியவர்            – 48

என்னுடையசனமேகேள்நீயான்பேசுவேனே      – 50.2

என்னைநிந்தைசெய்பவன்முன்னேஎதிரியல்ல – 55.2

எனக்கிரங்கும்எனக்கிரங்குந்தெய்வமே           – 57.1

என்னிதையம்என்தெய்வமேஎத்தனத்துடன்      – 57.2

என்னுடையசத்துருக்கட்கென்னைநீர்விலக்கி     – 59

எங்களுடைபாரிசமாய்த்திரும்பும்இப்போ         – 60

என்மன்றாட்டைப்பாருஞ்சுவாமீ !                  – 61

என்சனமேஎன்னுடையஉபதேசத்தை               – 78

எந்தமட்டும்சுவாமீ ! என்றும்எரிச்சலாயிருப்      – 79

எங்களைஈடேற்றுகிறதெய்வமானசுவாமீ        – 85.1

எகொவாவாந்தெய்வம்எனைசொற்சொல்வார்  – 85.2

என்னுடையவிண்ணப்பத்தைக்கேளுமே          – 86.1

என்னாத்மம்தீங்குகளினால்நிரம்பிப்போச்சே    – 88.1

எகோவா! உமதுகிருபைத்திரள்என்றும்          – 89.1

என்இஷ்டரேமகாவுயர்வுத்தலத்தில்வலுவு     – 89.2

எங்களைநீரிப்போவெறுத்துவிட்டீர்இராச       – 89.5

ஏகோவாதாம்எனதுதஞ்சம்நானேநம்பும்         – 91

ஏகோவாவைப்பாடிடுங்கள்புதுப்பாட்டாக         – 98.1

ஏகோவாவின்கிருபைநீதிநிலைநிற்கும்        – 103.3

ஏகோவாவைத்துதிசெய்திடுஎனக்குள்            – 104

என்றென்றும்தயவுநிலையுள்ளோரான            – 106

எகோவாநல்லவர்எகோவாநல்லவர்எகோவா  – 107

என்னிதையம்என்தெய்வமேஎத்தனமாயிரு      – 108

எல்லாச்சாதியார்களேஏகோவாவைத்துதி        – 117

எகோவாஎன்பெலன்கீதம்இரட்சிப்பாகினாரே  – 118.2

எகோவாதாந்திட்டஞ்செய்ததிந்நாள்இதில்      – 118.3

எனக்கிடுக்கம்வந்தபோதுஏகோவாவை          – 120

என்னொத்தாசைமலையைநோக்கியேறிட்டு     – 121

என்னிதையம்உப்பினதாய்இருக்கிறதேயில்லை  – 131

ஏகோவாஉம்மைநோக்கியேகூப்பிடுகிறேன்      – 141

எகோவாவின்விசேடத்தோர்இங்கென்றே        – 145.2

எகோவாவின்துதியைஎன்வாய்சொல்வதாக   – 145.4

எகோவாவையேதுதிசெய்திடுஎன்னுடைஆத்    – 146

எகோவாவைத்துதிசெய்யுங்களேஅவர்இன்ப    – 148

ஏன்தூரநீர்நிற்கிறீர்எனதெகோவா               – 10.1

ஏகோவாவேயென்வெளிச்சமும்எந்தன்          – 27.1

எகோவாவினுடையசொந்தமேய்ச்சலின்சனம்   – 95.2

ஏகோவாமேலேஇசராவேலிப்போஇசைக்கிற    – 124

ஏகோவாதம்மைவணங்குங்கள்                  – 135.3

ஏகோவாவைத்துதியுங்கள்அவர்கிருபைநித்   – 136.1

ஏகோவாவைத்துதியுங்கள்அவர்கிருபைநித்   – 136.2

ஏகோவாவைத்துதியுங்கள்அவர்கிருபைநித்   – 136.3

ஏகோவாவேஎனின்வேண்டல்கேளும்            – 143.1

கற்தர்சொன்னதீர்ப்பைக்கேளுங்கள்               – 2.2

கற்தாவேசினமாயென்னைக்கடிந்து               – 6.1

கன்மலைபோலெனக்கானதெய்வமாம்             – 28

கற்தர்ராஜ்யம்மகாமகத்துவராச்சியம்              – 93

கற்தராளுகைசெய்கிறார்காசினிபூரிப்பாகுமே      – 97

கற்தரைத்துதித்தவருடைநாமத்தைவெற்றி       – 105

கற்தரிடஞ்சேவிப்போர்களேஇங்கேகற்தர்        – 113

கற்தருடைவேதந்தன்னைக்காத்தேயதின்படி      – 119

கற்தரேவீடுகட்டாவிட்டால்கட்டுபவன்வேலை  – 127

கற்தருக்குப்பயந்தேயவர்கற்பனைச்சொல்லை   – 128

கடினப்பொல்லாமனுஷற்கென்னைநீர்கடத்தி     – 140

கிருபைஞாயத்தீர்ப்பைக்குறித்துப்பாடுவேன்    – 101

கும்பிடுங்கள்பரனைக்கும்பிடுங்கள்பெலன்       – 29

கெம்பீரமாகஉம்மில்மகிழ்ந்திடட்டும்               – 5.4

கெம்பீரமாகநீங்கள்பாடிடுங்கள்பரனைக்கெம்பீர- 81.1

கெம்பீரமறிந்தசனம்எங்கெங்குஞ்சம்பூர்ண       – 89.3

கெம்பீரம்மிகவும்நிறையும்நமதுநாவுகேளிக்கை- 126

கேரூபின்மேலேதங்கும்சுவாமிகிருபைஏகோவா- 99

கையைஉயர்த்தும்எழுந்திருமே                    – 10.2

சத்துருக்களையெல்லாம்உம்முடையகையே    – 21.2

சனங்களின்கூட்டங்களானநீங்கள்                  – 49

சகாயஞ்செய்திடும்விரைவாகஎந்தன்எகோவா   – 70

சங்கீர்த்தனம்பண்ணுவோம்கெம்பீரமாய்ச்        – 95.1

சகோதரர்கள்ஒருமித்துசஞ்சரிப்பதோஎத்தனை  – 133

சத்தத்தால்க்கூப்பிடுகிறேன்கற்தாவைநோக்கி    – 142

சாதிகள்கொந்தளித்தே – உலகச்                     – 2.1

சாமிமுன்சிமாளியுங்கள்சகலபூமியின்குடிகளே- 66.1

சாமியோயூதாபூமிமீதிலேதமதுதாக்கமே          – 76

சாமியையான்புகழ்வேன்வெகுசனத்துள்         – 109.5

சாமியின்வீட்டுக்குப்போவமென்றென்னுடன்      – 122

சாபம்நேர்ந்திடுமேயவனுக்குசாபம்நேர்ந்திடு   – 109.3

சிறுமைப்பட்டவன்மேலேகவனிப்பான              – 41

சீயோனில்மெய்த்தெய்வமேஉம்மைநோக்கி     – 65.1

சீயோன்சபைக்கிரக்கஞ்செய்யும்எங்கள்         – 102.2

சீவனுள்ளமட்டும்எனதுதெய்வத்தைபுகழ்வேன்  – 116

சீக்கிரமாய்எனதுசெபங்கேளுமேஎன்ஆவி     – 143.2

சுவாமியாந்தெய்வமேநீர்சும்மாநீரிராதேயும்      – 83

சுவாமியின்வீட்டில்ப்பச்சையானஒலிவமரம்     – 52.2

சுவாமிநாமந்துதிசெய்திடுங்கள்                  – 135.1

சுவாமிநாமந்துதிசெய்திடுங்கள்                  – 135.2

செம்மையானவர்கள்சங்கச்சபையிலெகோவா    – 111

சேனைத்தெய்வமானசுவாமிதேவரீர்எந்தமட்டும் – 80.2

சேனைத்திரளின்ஏகொவாவேஉமதுவீட்டின்       – 84

ஞாயசபைதன்னிலேநாயனின்றிருக்கிறார்         – 82

தற்பரனேஎனதுமேய்ப்பர்தாழ்ச்சியைநான்        – 23

தண்ணீகளென்ஆத்துமாவைத்ததும்பிமூட         – 69

தலைமுறைகளாயெமக்குச்சாமிநீர்ஒதுக்கானீர்    – 90

தம்புரினாலும்வீணையினிமைச்                     – 92

தாழ்வினிலிருந்தும்மைநோக்கியேதற்பரா !       – 130

திறமும்நல்லடைக்கலமும்தெய்வம்நமக்காகினார் – 46

துன்மார்க்கனிடத்தில்தெய்வம்சொல்லுவார்      – 50.3

துதியின்மேல்த்துதியைமடித்துநான்             – 71.2

தெய்வமே ! நீரெனதுசெயராசாவேஉயர்ந்த       – 44.2

தெய்வமேயில்லையென்றுசெகத்தினில்             – 53

தெய்வமேநீரென்னைஉமதுநாமநிமித்தம்         – 54

தெய்வமேநீர்என்விண்ணப்பத்துக்குமறைந்      – 55.1

தெய்வத்தைநோக்கியமர்ந்திருநீ                   – 62

தெய்வமே ! நீரென்தெய்வமே !                       – 63

தெய்வமேஎன்கெஞ்சுதல்கேளும்பகைஞன்       – 64

தெய்வநாமத்துக்கஞ்சும்நீ  மெல்லாருஞ்         – 66.3

தெய்வமேஎழுந்தருளுவீர்தெய்வமே              – 68.1

தெய்வத்தின்மேலேபாட்டுப்பாடிடுங்கள்           – 68.2

தெய்வமேயெங்களையென்றைக்கும்ஏன்தள்ளி   – 74

தெரிசனத்தில்த்தெய்வஞ்சொன்னவாக்கிதுவே    – 89.4

தெய்வமானஏகோவாவைத்தேட்டத்துடன்துதி   – 150

தேவரீரொருதீமையையுந்தேடிவிரும்புவோர்      – 5.2

தேவனேயில்லையென்றுசெகத்தினில்             – 14

தேவனின்கிருபைசெல்லுமேயென்றும்ஆவலாய் – 118.1

தேவனேநீர்பொல்லாமாந்தன்தன்னை         – 139.3

தொல்லையாலெங்களையேசோதித்தீர்தெயமே  – 66.2

தோத்திரஞ்செய்குவேனேஎக்காலமுந்              – 34.1

தோத்திரந்தகுமேஎகோவாவுக்கேதோத்திரந்     – 144.1

நன்மைதனைநமக்குக்காட்டும்                       – 4.2

நல்விசேடம்என்னிதையம்ராசனின்மேல்க்கவி   – 45

நம்பினேன்உம்மைநான்ஏகோவாவேயென்      – 71.1

நல்லோர்ஏகோவாதாமேஅல்லேலூயா           – 106

நம்முடையஏகோவாவைப்பாடுவதுநன்மை    – 147.1

நாவினால்பாவஞ்செய்யாப்படிக்கெனநடை       – 19

நான்கூக்குரல்ச்சத்தமாய்த்துயர்காட்டினேன்     – 77.1

நாமின்னஉருவென்றுசாமியோநம்மையுமறி  –  103.2

நிணங்கொழுப்பையுண்டாப்போலேஎனதா        – 63.2

நினையுமேஎகோவாதாவீதையேநினையுமே     – 132

நீதிதன்னிலென்னைநடத்திஎன்முன்               – 5.3

நீதிவிசாரணைசெய்தருளும்எனது               – 17.1

நீதிமான்காள்கற்தருக்குள்க்கெம்பீரமாய்          – 33.1

நீதிசரிக்கட்டுகிறதெய்வமானசுவாமீ !             – 94.1

நீதராஞ்சுவாமீஉமதுநிலையானவருடங்கள்     – 102.3

பயப்ங்கரச்செய்கைசெய்குவீர்நீதியுள்ளபதில்   – 65.2

பரனாம்எந்தன்ஆண்டவரே                         – 86.3

பரமண்டலங்கள்மீதிலிருக்கும்உமதுஇடத்        – 123

பருவதம்போலிருப்பவர்கள்என்றும்அசையா     – 125

பரனென்னும்உங்கள்கற்தர்தமக்கேநீங்கள்     – 147.2

பாக்கியவாளனிவனேமகா                             – 1

பாக்கியவானல்லோஅல்லேலூயா                  – 112

பிள்ளைகளேஎன்னிடத்தில்வந்துகேளுங்கள்    – 34.2

புதுப்பாட்டைப்பாடிடுங்கள்எல்லாப்பூதல           – 96

புதுப்பாட்டாய்எகோவாவைப்பாடிபுகழ்ந்து         – 149

பூரிப்பானசத்தமாய்முழங்குங்கள்கையால்        – 47

பூமியின்ராச்சியங்காள்போற்றிடுங்கள்பரனைப் – 65.5

பூமியின்குடிகாள்எல்லாருஞ்சாமிக்கென்றார்ப்பரி – 98.2

பூமியின்குடிகாள்எல்லாருஞ்சாமிக்கென்றார்ப்பரி – 100

பெலவானேஏன்பொல்லாங்கில்ப்பெருமை      – 52.1

பொல்லார்மேல்வீணெரிச்சல்கொள்ளாதே         – 37

மனுடன்தான்எனையேவிழுங்கிப்பார்க்கிறான்    – 56

மனங்கலங்கியேமலைவுகொண்டேனே           – 77.2

மனமேமுழுவுள்ளமேஇப்போவாழ்த்துனது      – 103.1

மகாஎகோவாஎந்தன்ஆண்டவருடனேநீரெனது  – 110

மகிமைப்பேர்உமக்கேஆவதாக                   – 115.1

மானிடர்புத்திரரேஎம்மட்டுமென்                    – 4.1

மா ! தெய்வபட்டணமேமகிமைவிசேடங்கள்      – 87

மா! பாக்யவான்கள்வளமாயிதுநடக்குமாந்தர்   – 144.2

முழுமனதாலேஉம்மைத்துத்தியஞ்செய்வேன்    – 138

மேலுக்குமேல்த்தெய்வம்நீர்தானேஉம்மை    – 77.3

யார்எகோவாபரிசுத்தமாந்தலத்தில்                – 24

ராசரேஞாயநடுவரே                                  – 2.3

ராசனுக்குஉம்முடையஞாயயுத்தியையருளும்     – 72

வல்லசெயலின்தெய்வமாகியஎகோவாவசனித்  – 50.1

வானங்களோதெய்வமகிமைவிவரிக்கும்நாம்   – 19.1

றாக்காலஞ்சுவாமியுடநல்வீட்டில்நிற்குமவர்      – 134

றாசனாம்என்தெய்வமேஉம்மைநாட்டமாய்    – 145.1

றாசனாம்என்தெய்வமேஉம்மைநாவினாலுயர்த்து – 145.3

றெட்சியுமேஎகோவா! றெட்சியுமே                   – 12